dijous, 28 d’abril de 2011

Ángeles Peláez: "La participació de les dones és imprescindible per sortir de la crisi"

dijous, 28 d’abril de 2011 0
Vinculada al moviment veïnal i educatiu, i a l’associacionisme feminista des de fa més de vint anys, Ángeles Peláez és la novena Tinenta d’Alcaldessa i Regidora de Polítiques d’Igualtat, Salut i Consum de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Va estudiar dret a la UNED, i és membre del Consell de la Federació del Barcelonès Nord i del Consell de Dones del Partit Socialista. Des de l’any 2003 i fins el 2007, va ser Regidora de Dona-Igualtat i Atenció als Discapacitats a l’Ajuntament de Santa Coloma.

Dones en Xarxa ha volgut entrevistar a Ángeles Peláez per fer balanç dels seus quatre anys al capdavant d’aquesta regidoria, i parlar dels reptes que encara queden pendents per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes.

Què li va portar a donar el pas en política?

Sincerament, per a aquesta pregunta, crec que no tinc una resposta. Sóc socialista per tradició i la decisió de "donar el pas en política" en el meu cas és una situació molt normal. Sempre havia escoltat que la política és una eina per a millorar la vida de les persones, i treballar per aquesta causa forma part dels principis que m’han inculcat.

Com veu la participació de les dones a la seva ciutat?

Prou important. Tot i que Santa Coloma és una ciutat molt participativa en general, si fem segregació de segur que les dones son per sobre dels homes, però com sempre es visualitza poc el nostre lideratge.

Hi ha constituïdes més de 25 associacions de dones que treballen els àmbits sociocultural, de la igualtat i de la salut. Les dones també son presents en altres entitats de caire educatiu (AMPES), mediambiental o cultural, amés de a les vocalies de dones de les AVV.

La Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma és la federació associativa més antiga de la ciutat i una de las primeres que es van constituir a l’Estat. Tres de les nostres associacions feministes van formar-se en plena dictadura franquista. Pel que fa a la lluita contra la violència masclista, es va aconseguir obrir una de les quatre primeres cases d’acolliment del país. També destacar el nostre pla de planificació familiar, una de les primeres conquestes de la democràcia.

Amés, tenim constituït un Consell de Dones, celebrem sopars multitudinaris cada 8 de març (Dia Internacional de les Dones), i la nostra ciutat està governada per una dona, l’alcaldessa Núria Parlon.

Ara tenim el gran repte de treballar per a la incorporació activa – no tan sols puntual -, de les dones joves i de les dones migrades, que representen més del 25% de l’immigració.

Quins són els principals eixos de la seva gestió institucional?

Vetllar per les polítiques d’igualtat de gènere, per la salut i la sanitat a la nostra ciutat, i pels drets de les persones en temes de consum. També gestionar les solucions als problemes que es deriven d’aquestes polítiques, sempre comptant amb la participació de les associacions i la col·laboració d’altres entitats i institucions vinculades.

Quines Polítiques d’Igualtat està desenvolupant la seva regidoria?

En compliment amb el II Pla d’Igualtat de la ciutat, estem treballant per trencar la bretxa digital que hi ha entre homes i dones a través del projecte Dones en Xarxa, Dones Ciutadanes, i sóm membres actius de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

Segons la Llei del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista, hem confeccionat un Pla Intengral contra la Violència de Gènere i un Protocol d’Actuació amb la participació de totes les institucions i entitats implicades de la nostra ciutat.

El nostre Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) compta amb professionals especialitzades en polítiques d’igualtat que donen servei jurídic, psicològic, d’inserció laboral i d’acolliment, i també disposa d’un fons de documentació obert a tota la població.

Per últim, en aplicació de la Llei d’Igualtat, hem posat en marxa, entre altres, programes d’educació en valors igualitaris, sempre comptant amb la implicació dels diferents departaments de l’Ajuntament i la ciutadania, i dinamitzat per la nostra Agent d’Igualtat.

Quin paper creu que poden jugar les dones en l’actual crisi econòmica?

En totes les crisis, les dones han estat sempre les més afectades. La conseqüència habitual és un retrocés en els avanços aconseguits, però l’experiència i el nostre sentit comú ens poden ajudar a evitar-ho.

Com?

Treballant en xarxa per apoderar-nos, aprofitant els recursos formatius i de capacitació, i no renunciant a cap oportunitat de dir la nostra.

També hem de ser conscients de què aquesta crisi l’ha generat la societat patriarcal dominant. La participació de les dones, que son el 50% de la població, és doncs imprescindible per a sortir-ne. Ja no es pot obviar el nostre talent, les nostres vivències, experiències... I una cosa molt important, les dones joves estan molt més preparades que els homes: està demostrat que el 60% de les llicenciatures universitàries corresponen a les dones.

En la retallada pressupostària a conseqüència de la crisi, s’ha vist afectada la seva àrea de gestió?

Sí, i no tan sols per la quantitat – que ja era escassa – sinó perquè s’ha generat precarietat a la gestió, donat que alguns dels serveis depenen de les subvencions o dels contractes-programes, i els proveïdors d’aquests recursos econòmics son altres administracions.

Que l’han preguntat per ser dona que vostè sap que mai li preguntarien a un home ?

"A les tasques de la casa i de la cura de la família, t’ajuda el teu home?". A un home mai li faran la pregunta inversa: "A les tasques de la casa i de la cura de la família, t’ajuda la teva dona?".

Té perfil a les xarxes socials? Com creu que les TIC i les eines 2.0 poden millorar la participació socio-política de les dones?

Sí. És una eina imprescindible per a la visibilitat de l’opinió, del pensament, les idees, les reflexions, les experiències... de les dones. Per això és important la incorporació de les dones a Internet en general i també a les xarxes socials. Ens dóna l’oportunitat de formar i informar amb perspectiva de gènere, i de crear lideratges femenins. Hem de saber aprofitar-ho.

Segueix a Ángeles Peláez a través de Facebook.

PUBLICAT A DONES DE SANTA COLOMA EN XARXA

dimecres, 20 d’abril de 2011

Isabel Marcuello: "La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una qüestió de justícia social"

dimecres, 20 d’abril de 2011 0
Nascuda a Alemanya al 1962, Isabel Marcuello és l’actual Primera Tinenta d’Alcalde i Regidora de l’Àrea de Ciutadania i Polítiques de Proximitat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Va fer un màster en Lideratge per a la Gestió Política i Social, i ha participat en cursos com el del Centre Eurolatinoamericà, Liderar en clau de gènere, o el de Polítiques locals per avançar cap a una nova cultura a la gestió i usos del temps.

Des de l’any 1995 i fins el 2003, va ser cap del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament. A partir del 2003 i fins el 2007, va portar els departaments de relacions institucionals, premsa i protocol. Actualment, s’encarrega de la Regidoria de Polítiques de Gènere, entre altres.

Dones en Xarxa ha volgut entrevistar a Isabel Marcuello per fer balanç dels seus quatre anys al capdavant d’aquesta regidoria, i parlar dels reptes que encara queden pendents per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes.

Què li va portar a donar el pas en política?

Vinc del món associatiu i estic acostumada a treballar per la ciutat, per les persones. Participar des de dintre per poder canviar les coses o, al menys, millorar-les és el que en va fer donar el pas. Però, sobre tot, per convicció, per compromís i per responsabilitat.

Com veu la participació de les dones a la seva ciutat?

Sant Adrià és una ciutat amb un gran teixit associatiu i, en aquest sentit, he de destacar que, a nivell d’associacions de dones, en tenim unes 26, a part dels grups de dones del partits polítics. Això ens indica que el nivell de participació en qualsevol acte, reivindicació, lluita, és molt elevat.

Les dones de la meva ciutat solen participar en un grau bastant elevat en tots aquells àmbits que tinguin a veure amb la ciutat i la ciutadania. No obstant això, si vull destacar que, en aquelles entitats o associacions que no són específicament de dones i en les quals també hi participen, és difícil trobar dones en les juntes directives.

Quins són els principals eixos de la seva gestió institucional?

El desenvolupament de les polítiques de gènere; l’impuls a la participació de les dones en la societat, com a ciutadanes i dins del teixit associatiu; la igualtat d’oportunitats com a qüestió de justícia social; la inclusió de les dones en les TICs i en les noves tecnologies.

Quines polítiques d’igualtat està desenvolupant la seva regidoria?

Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere hem posat èmfasi en diferents àmbits:

- Atenció personalitzada a les dones, a partir dels serveis que proporciona el CIOD (Centre d’Informació i Orientació de la Dona). Volem conèixer les necessitats de les dones i, a partir d’això, programem aquelles activitats o actuacions que considerem necessàries (atenció psicològica, assessoria jurídica, tallers de creativitat, de creixement personal, comunicació, tertúlies...).

- Atenció i prevenció de la violència de gènere. Donem molta importància no tan sols a l’atenció de les dones que pateixen o han patit violència, sinó també a la prevenció. Fem atenció individualitzada i també grupal, depenent de la fase en la que es trobi la dona. Utilitzem els recursos que tenim d’assessoria jurídica i psicològica per resoldre temes legals i personals.

En els dos últims anys, i veient les conseqüències que els fills/es de les víctimes de violència pateixen, hem iniciat un projecte d’atenció a aquests/es. En aquesta actuació no només es treballa amb els nens/es, sinó que és dóna suport a les mares per ajudar-les a resoldre les situacions traumàtiques que pateixen els seus fills/es.

A nivell de prevenció, també fem una tasca força important treballant amb les escoles i instituts a través de tallers i activitats on es parla de les actituds masclistes, de la violència, etc.

També tenim constituïda la Comissió Contra la Violència Domèstica, en la que participen diferents membres (policia local, mossos, fiscalia, serveis socials, CAP, i consultora de violència del CIOD). En aquesta comissió es treballa el protocol d’atenció a les víctimes de violència, es dissenyen campanyes informatives, preventives de conscienciació, participen en les activitats del 25 de novembre, etc.

- Servei de diversitat sexual, que pretén ajudar, orientar i informar a les persones que, per causa de la seva orientació sexual, ho demanen, pal·liant les possibles discriminacions que per aquest motiu puguin patir ja siguin en l’àmbit laboral, familiar, social, etc.

Sensibilitzar les diferents àrees municipals, entitats i institucions educatives, així com promoure campanyes de normalització que possibilitin que el tracte a les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals no sigui discriminatori.

Ofereix també atenció personalitzada a les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals, i els seus familiars. Participa en la programació d’actes del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai i Lèsbic i, de forma mensual, en un programa de Ràdio La Mina.

També anem incrementant el fons bibliogràfic sobre diversitat sexual, i incloem contes relacionats amb aquesta en les col·leccions de contes no sexistes.

- Usos del temps. Hem iniciat diferents accions, que van des de la sensibilització fins a la formació, per tal que tothom sigui conscient i pugui tenir eines per a la gestió i ús del temps. És un be per tota la família, una millora pel benestar personal, i una forma d’educar en la responsabilitat, entre moltes altres coses.

L’Espai Familiar, per exemple, neix amb l’objectiu de fomentar la corresponsabilitat, la coeducació i el canvi en el treball domèstic i usos del temps en les persones i en els nuclis familiars, fomentant el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i la cura de la família entre tots els membres de la unitat familiar.

A través d’un conveni de col·laboració amb Dones en Xarxa, s’han realitzat tot un seguit de cursos d’informàtica per incentivar i motivar la participació de les dones del municipi en les noves tecnologies.

També ens hem adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, per tal de treballar plegats en favor de polítiques públiques innovadores, adaptades a les necessitats i als temps de la ciutadania.

- Dones i cultura. Volem reconèixer i visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història, i també impulsar i potenciar la creativitat de les dones del municipi. Per això, hem encetat projectes com el Concurs de Relats Breus de Dones Paraules d’Adriana, el Concurs de Cartells Commemoratius del Dia Internacional de les Dones, i la iniciativa Carrers amb Noms de Dona.

Aquesta porta desenvolupant-se des del 2002, quan només hi havia 9 carrers amb nom de dona. Actualment en tenim 32, per tant, el nombre s’ha incrementat en un 250%.

També fem un Taller de Creativitat, on a partir del coneixement de diferents arts plàstiques, les dones de Sant Adrià poden manifestar les seves aptituds i habilitats artístiques, i difondre les seves obres en els diferents equipaments culturals de la ciutat.

Amés, el Centre de Documentació està dedicat a recollir i difondre les obres, els escrits, testimonis, manifestos... que fan referència a les dones. És una biblioteca especialitzada en temes de gènere i igualtat amb servei de consulta i préstec. També disposa de revistes i premsa especialitzada, racó de lectura, una col·lecció de contes no sexistes (per els més menuts), etc.

També hem creat espais d’intercanvi intergeneracional, on es realitzen tallers per fomentar l’autoestima entre les dones grans i compartir un espai amb les dones més joves; i espais interculturals, per fomentar la participació de les dones immigrants en actes públics de la ciutat, i facilitar que coneguin els serveis i recursos del municipi, entre altres.

- Dones i salut. Amb l’objectiu de visibilitzar les necessitats específiques que, en matèria de salut, precisen les dones i aconseguir una sensibilització i visibilització del rols i estereotips sexistes entorn a la salut de les dones, fem un seguit de tallers i xerrades que, no només ajuden a les dones a tenir un millor benestar, sinó que intentem que aquesta sensibilització i conscienciació arribi també a les instàncies sanitàries locals.

- Coeducació. Conjuntament amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament es promouen activitats de sensibilització dintre dels centres educatius que es van diversificant a partir de la demanda i que tenen en compte la perspectiva de gènere. L’objectiu d’aquestes activitats és el de sensibilitzar la comunitat educativa sobre la necessitat d’eliminar el sexisme a l’escola i promoure una educació respectuosa amb la diferència sexual.

En aquest sentit, realitzem també tallers d’educació sexual i afectivitat per a joves, des dels quals es vol potenciar les actituds positives i responsables en relació a la sexualitat. Amés, participem en campanyes com la dels regals no sexistes, i organitzem xerrades que pretenen trencar amb els estereotips i que transmeten models alternatius de masculinitat i feminitat.

- Participació sociopolítica de les dones. La participació de les dones en el municipi és una condició imprescindible per assolir la millora de la seva situació. Som conscients que cal obrir la presa de decisions en les polítiques públiques a persones i a organitzacions, més enllà dels agents legalment responsables. Per això comptem amb el Consell Municipal de Dones de Sant Adrià de Besòs, i també donem suport i recolzament a l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

- Impuls de les polítiques d’igualtat. L’objectiu principal és promoure que totes les actuacions municipals tinguin en compte la perspectiva de gènere. Per aquest motiu, l’any 2009 es va realitzar l’auditoria de gènere, i durant aquest any, hem començat a iniciar la implantació del Pla d’Igualtat del municipi per facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere i la transversalitat en les diferents polítiques municipals.

Quin paper creu que poden jugar les dones en l’actual crisi econòmica?

Anteriorment a la crisi, les dones patien molt més l’atur que els homes. Actualment potser s’ha vist incrementat l’atur masculí. Les dones, no és que tinguin més possibilitats de trobar feina però, degut a les situacions familiars, han d’assumir treballs que potser anteriorment no escollirien. En aquests moments, també estem veient moltes dones que estan impulsant petites iniciatives emprenedores.

En la retallada pressupostària a conseqüència de la crisi, s’ha vist afectada la seva àrea de gestió?

Sí i molt. És un moment molt delicat i la crisi ens ha afectat a tots els departaments i/o àrees. Es tracta de marcar prioritats i és el que hem fet. Hem reforçat les àrees socials, que és el que considerem més important. Però és evident que algunes polítiques queden en pausa, o bé han de ser re-formulades. Busquem recursos externs per poder portar a terme activitats i ajudar a les entitats, que també ens ajuden a nosaltres per donar sortida a altres temes. És un sistema de retroalimentació.

Què l’han preguntat per ser dona que vostè sap que mai li preguntarien a un home?

En la meva trajectòria personal i política, mai m’he trobat amb aquesta qüestió.

Té perfil a les xarxes socials? Com creu que les TIC i les eines 2.0 poden millorar la participació socio-política de les dones?

Sí, tinc perfil a les xarxes socials. Confesso que les vaig descobrir tard, però quan vaig veure la importància que tenia estar a la xarxa, em vaig "posar les piles" ràpidament. Ara en soc una entusiasta.

Crec que la participació de les dones en aquest món és positiva, per a la inserció laboral, per a l’organització del nostre propi temps (que no tenim), per emetre opinió, per ser nosaltres mateixes, per informar-nos, per relacionar-nos, per publicitar les nostres entitats... És una finestra oberta al món. I aquí, també hem de ser-hi!

Segueix a Isabel Marcuello a través de Twitter i/o Facebook.

PUBLICAT A DONES DE SANT ADRIÀ EN XARXA

Les Anastàsies Badalona celebren el seu 1er aniversari

El passat divendres, 15 d’abril, les Anastàsies Badalona van celebrar el seu primer aniversari enfront d’unes 50 persones assistents, entre elles moltes membres de la plataforma, a la Sala d’Actes de la Societat Coral La Badalonense.

Tal i com va explicar una de les seves fundadores, l’Azucena Izquierdo, la intenció de l’entitat és la de proporcionar un espai per a les badalonines "on poder reunir-nos per parlar del triangle dona, cultura i Badalona", els treis eixos d’acció fonamentals al voltant dels quals es programen les activitats del grup.

Precisament, una bona part de la roda de premsa de divendres va estar dedicada a repassar els actes que les Anastàsies han celebrat des de la seva creació, entre ells, sopars literaris i teatrals, un homenatge a l’Elisa Reverter, un recital de poesia eròtica, col·laboracions amb el grup de cambra Kassia i al programa de ràdio Nines Russes i, més recentment, una trobada amb la nova presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell.

Les Anastàsies també van anunciar algunes de les activitats que tenen previstes per el que queda d’any, com ara un sopar musical, una campanya per incloure noms de dones al nomenclàtor de carrers de la ciutat, i una visita a la maternitat d’Elna, on la badalonina Remei Oliva va tenir un paper fonamental, va comentar Izquierdo.

La més immediata, però, serà la tertúlia Badalona amb ulls de dona , que tindrà lloc el proper 5 de maig, a les 18 hores, a La Badalonense, i on representants dels diferents partits polítics exposaran els seus arguments de cara a les properes eleccions municipals.

Les Anastàsies, que compten amb un manifest propi, van prendre el nom, en la seva versió femenina, del copatró de la ciutat i aquest, explicava Izquierdo, té una significació especial: "Anastàsia és aquella que té la força per ressuscitar o fer aixecar".

El Centre de Recursos i Assessorament a la Dona (CRAD) de Badalona és un dels equipaments que les Anastàsies volen "ressuscitar" i, per aquest motiu, estan reunint signatures per tal de presentar una petició a l’Ajuntament per a la seva millora i ampliació. "El CRAD inclou una biblioteca amb perspectiva de gènere que reivindica i visibilitza la memòria històrica de les dones", recordava Izquierdo.

Precisament, Paco Escudero, que fins fa uns dies era el responsable d’aquest centre, ostenta el títol d’Anastàsia d’Honor dins l’organització, ja que va donar suport a la formació de la plataforma, amb la qual continua col·laborant especialment en les seves produccions teatrals.

En aquesta línia, recentment s’han constituït la Companyia Anastàsies Teatre i la Coral Anastàsies. Ambdues iniciatives pretenen visibilitzar i potenciar la vessant artística de les dones, així com els cursos d’escriptura creativa o el concurs de poesia que també formen part del programa d’activitats de les Anastàsies.

Per acabar, Izquierdo va recordar que qualsevol persona que vulgui fer-se sòcia de la plataforma, realitzar alguna consulta o comprar tiquets pels sopars que organitzen, es pot adreçar al bar de La Societat Coral La Badalonense (c/Sant Anastasi, núm. 14), tots els dilluns, de 17 a 19 hores.

Segueix a les Anastàsies Badalona a través de Twitter i/o Facebook. També pots contactar amb elles a través del correu electrònic anastasies_bdn@gmail.com.

Pots veure totes les fotografies de l’acte a la Galeria de Flickr de Dones en Xarxa.

PUBLICAT A DONES DE BADALONA EN XARXA

divendres, 15 d’abril de 2011

Rosaura Alastruey: "La xarxa és un espai ideal per visibilitzar el talent femení"

divendres, 15 d’abril de 2011 0

"Les dones emprenedores han de posar en pràctica el networking per poder establir aliances professionals". Amb aquesta declaració va començar la intervenció de l’experta en networking (treball en xarxa, en anglès) i fundadora de la plataforma Proyectos TIC, Rosaura Alastruey, en el IV Còctels & Blocs de Dones en Xarxa, celebrat el passat 14 d’abril, a la Cocteleria Milano de Barcelona.

Una trentena de dones ens van acompanyar durant la quarta trobada de blocaires catalanes que organitza mensualment la nostra associació. Gràcies a la seva participació, el bon ambient i els millors còctels, l’esdeveniment va ser un èxit. La conversa, el debat i l’intercanvi d’experiències al voltant del concepte de networking, i l’utilitat de les xarxes socials i professionals van marcar la vetllada.

Alastruey va parlar de la seva estada al Silicon Valley de San Francisco (USA), durant la qual va experimentar en primera persona el concepte de networking, i de les dificultats que es va trobar quan va voler portar aquesta filosofia a Espanya. En aquell moment, va explicar, xarxes com Facebook i LinkedIn acabaven de crear-se i ningú, fora dels Estats Units, entenia quina era l’utilitat que podien arribar a tenir per a les seves empreses i/o carreres professionals.

Alastruey va utilitzar un símil curiós però molt efectiu quan va equiparar el concepte de fer xarxa a l’acte de lligar. "D’alguna manera, quan fem networking esten intentant seduir amb el nostre producte o servei", va dir. També va descartar la noció de què a les sessions de networking es va a vendre, tot i que va reconèixer que moltes persones ho entenen d’aquesta manera.

Alastruey va continuar remarcant la importància de treballar per la visibilitat de les dones i els seus projectes a la xarxa, explicant que precisament el treball en xarxa amb altres professionals, emprenedores i empreses, i l’ús de les eines de la web 2.0, oferien noves i grans possibilitats de difusió per als mateixos.

També va assenyalar la necessitat de formar-se i d’anar reciclant-se en l’ús d’aquestes eines i aplicacions TIC, per tal d’estar al dia i poder "parlar a través d’altres mitjans i amb altres llenguatges". Apart de les abans mencionades Facebook i LinkedIn, també va parlar de Twitter com una altra xarxa fonamental per desenvolupar el concepte de networking i compartir coneixements.

Les quasi trenta dones que van participar van fer moltes aportacions sobre les seves experiències personals i van dirigir-se a la nostra convidada amb dubtes relacionats, en la seva gran majoria, amb les fórmules per fer networking a nivell local i comarcal entre dones professionals i emprenedores.

Un tema que també va sorgir al llarg de la trobada va ser com impulsar projectes innovadors que puguin generar noves formes de creació de treball entre les dones, i com cercar-ne fonts de finançament per plasmar-los.

Finalment, Alastruey va concloure la seva intervenció assegurant: "és preferible conèixer a gent interessant que a gent important". Amb això es referia a l’accessibilitat i el saber escoltar, i no només parlar, dels nostres interlocutors a l’hora de fer xarxa. La creació de sinergies positives, va dir, és en gran part l’objectiu del networking.

Aquí teniu la llista de les assistents, amb els seus blocs i les seves xarxes:

- Rosaura Alastruey: web / Twitter / LinkedIn

- Beatriz Mella: bloc / Facebook

- Bet Paré: bloc / Twitter

- Carina Singer

- Clara Martín: web / Facebook / Twitter

- Cristina Ortega: Facebook

- Emilia Briones: bloc

- Emma Giné: bloc / Facebook / Twitter

- Jana García

- Laura Carrión : Facebook

- Laura González

- Lila Fiorini

- Lola Cañete: bloc / Facebook

- Lourdes Muñoz: bloc / Facebook / Twitter

- Montse Erra: Facebook

- Pili Muñoz: bloc / Facebook

- Rosa Mª Garrido: Facebook / Twitter

A la galeria de Flickr de Dones en Xarxa trobareu totes les fotografies de l’acte.


Ens veiem en el V Còctels & Blocs, el 12 de maig, a partir de les 19 hores, a la Cocteleria Milano de Barcelona!

PUBLICAT A DONES EN XARXA

dimarts, 5 d’abril de 2011

Àngels Martínez i Castells: "La xarxa contribueix a fer visible el pensament col·lectiu i plural de les dones"

dimarts, 5 d’abril de 2011 0
L’Àngels Martínez i Castells va ser una de les dones que va participar en la campanya Envia’ns el teu post sobre el 8 de març que Dones en Xarxa va encetar, el passat 1 de març, per celebrar el Dia Internacional de les Dones d’enguany.

31 van ser els posts que vam rebre a concurs, escrits per 27 dones actives a la xarxa i compromeses amb la igualtat, i el jurat de la campanya va decidir que el de l’Àngels, Preparant el 8 de març: les dones oblidades de les nostres revolucions , publicat originalment al seu bloc, Punts de Vista, era el millor.

A continuació, us presentem l’entrevista exclusiva que Dones en Xarxa li ha fet a l’Àngels, on ens explica més coses sobre la seva bitàcola i com va celebrar el 8 de març d’enguany.

Quan i per què vas decidir crear el teu bloc?

Vaig decidir obrir el meu bloc en la combinació de la ben argumentada insistència de la companya Montserrat Boix sobre la necessitat de que hi haguessin també dones blocaires, amb discurs propi, i el fet de que entrés en una llarga malaltia que m’allunyava de les classes.

Donava una assignatura de política econòmica i una altra, amb Cristina Carrasco, sobre les dones i l’economia. En la impossibilitat de seguir fent la meva feina, no vaig renunciar ni a pensar ni a explicar els meus arguments per unes millors polítiques - que fessin un món millor - des dels elements presents a la divisa de la Maria Mercè Marçal (ser dona, de classe baixa i nació oprimida).

El vaig "inaugurar" el 14 d’abril del 2007, i va seguir un post sobre serveis de salut i gènere que, dissortadament, no ha deixat d’estar mai notícia.

Quin tipus de continguts podem trobar al teu bloc?

Amb el que us he dit abans, crec que ja podeu veure els continguts del meu bloc: gènere, salut, economia crítica, ciutadania, Europa...

Participes activament a xarxes socials i/o ciutadanes?

La necessitat de defensar la salut i la sanitat públiques m’ha portat a treballar molt intensament amb Dempeus per la Salut Pública, una organització ciutadana oberta, valenta, on hi tenen cabuda totes les persones (al marge del seu ofici, condició, edat, ètnia...) que entenguin que cal lluitar contra les retallades de la sanitat, tot i entenent que la salut és quelcom més: el camí per aconseguir un món de persones més autònomes i solidàries, amb menys desigualtats socials (les desigualtats socials són un gran indicador de les desigualtats en salut, i a la inversa) i més equitat. La salut és un dret i no una mercaderia i cal que totes les persones que així ho veiem, ens unim per defensar-ho.

Hem llençat campanyes contra el CO-REpagament i totes les agressions que rep la sanitat pública (llistes d’espera, disminució de sous, escurçament de plantilles, etc.) i estem per la defensa dels serveis socials i compromesos en la manifestació del 14 de maig i per una gran convenció per UNA NOVA CULTURA DE LA SALUT que volem celebrar el 22 de juny.

Creus que, avui en dia, és important estar a la xarxa? I específicament per a les dones?

Crec que és fonamental, en la mesura de la contribució que pugui fer cadascuna, que participi en les diferents modalitats que la xarxa ofereix, però també, en la mesura del possible, que obrin el seu propi bloc i participi amb les seves reflexions a fer visible i molt present el pensament col·lectiu i plural de les dones.

Abans de la campanya del 8 de març, coneixies Dones en Xarxa i els seus projectes?

Sí, crec que ja tinc una certa antiguitat a Dones en Xarxa... I a més, li estic especialment agraïda perquè m’ha ofert la possibilitat de conèixer dones que fan una feina excel·lent, com la batllessa de Ciutadella, Pilar Carbonero, que segueix Dones en Xarxa, i que em va permetre conèixer altres amigues de la seva ciutat. Gràcies a això varem poder parlar de Dones i Salut l’any passat, en torn al 8 de març. I aprofito per enviar a totes i cadascuna de les amigues de Ciutadella una forta abraçada!

Has pogut llegir algun dels posts participants en la campanya? T’ha agradat algun especialment?

Em va agradar molt el de l’Olga F. Quiroga, per proximitats en temes de salut, i també les reflexions de la Marta Rovira-Martínez sobre el què pot fer el Barça per les dones, o el de la Gemma Pasqual i Escrivà, o el record de Maria Boves per les dones a les presons....

De fet, no voldria deixar-me cap post per mencionar, perquè tots s’ho mereixen, però en qualsevol cas us felicito per la iniciativa i crec que Dones en Xarxa ha tingut una molt bona idea en promoure aquest concurs. Esperem que l’any vinent, si repetiu l’experiència, el resultat sigui encara millor en quantitat i qualitat.

On estaves i què estaves fent aquest 8 de març?

Doncs, per problemes de salut no puc fer gaires coses, ni moure’m massa. Però el mateix dia 8 em varen fer una entrevista a Radio Attac de Sevilla. I pocs dies desprès, vaig celebrar amb unes companyes de Terrassa el Dia de les Dones Treballadores.

Moltes gràcies, Àngels, i felicitats pel teu fantàstic post!

Gràcies a vosaltres! I només desitjar-vos que seguiu fent una bona feina, com fins ara.

Pots seguir a l’Àngels Martínez i Castells a través del seu bloc, Punts de Vista, i també trobar-la a Facebook i Twitter.

PUBLICAT A DONES EN XARXA

 
Diari d'una Dona en Xarxa. Design by Pocket